Školenia

V súlade s požiadavkami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj digitálnej gramotnosti u pedagogických zamestnancov, spoločnosť STIEFEL EUROCART s.r.o. tento rozvoj aktívne podporuje formou školení k interaktívnym technológiám. Ich využívanie má pozitívny vplyv nielen na celý vyučovací proces, ale i na rozvoj poznávacích funkcií a osobnosti učiteľa/žiaka.

Školenia k interaktívnym tabuliam QOMO (ACTIVBoard)

 • sú zamerané na osvojenie si zručností narábania s interaktívnou tabuľou a jej softvérom, prostredníctvom ktorého vyučujúci spracúvajú hodiny v elektronickej podobe, čím ich môžu neustále inovovať a prispôsobovať nielen študentom, ale i sebe a novým poznatkom v oblasti vzdelávania
 • dôležitým prvkom pri práci s interaktívnou tabuľou je osvojovanie si spracovania informácií a ich uplatnenie vo vyučovacom procese; využitie ďalšej doplnkovej interaktívnej techniky – tablet, vizualizér, hlasovacie systémy
 • školenia sú rozdelené na dva typy: základná, pokročilá úroveň
 • uskutočňujú sa pre jednotlivcov (v našom školiacom stredisku), alebo pre skupinu
  6-12 vyučujúcich priamo na škole v rozsahu 6 vyučovacích hodín
skolenia
skolenia

Mgr. Marek Filip

Bližšie informácie na: filip@stiefel-eurocart.sk
Mob.: 0903 984 444
Tel.: 02/43 42 89 04

PRIHLÁŠKY TU:

pdf
- Prihlaska-overenie-PK_MUJ-PDF (.pdf)
pdf
- Prihlaska-overenie-PK_MUJ.DOC (.doc)
pdf
- Prihláška na VP_MUJ (.pdf)
pdf
- Prihláška na VP_MUJ (.doc)
pdf
- Prihláška KV aktualizačné
pdf
- Prihláška KV inovačné
pdf
- Prihláška na overenie profesijných kompetencií

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

Vychádzajúc zo Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24.6. 2009 ponúkame kontinuálne vzdelávanie
za úhradu:

 • Druh: Inovačné
  Názov: Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
  Číslo rozhodnutia: 98/2010 – KV, v zozname poskytovateľov 94.
  Počet získaných kreditov: 15 vrátane ukončenia
  Rozsah: 3 moduly, 38 hod. prezenčne, 22 hod. dištančne
  Obsah: získať praktické zručnosti ovládania interaktívnej tabule a jej softvéru ACTIVStudio, ACTIVInspire, Flow!Works, interaktívnych doplnkov a využitia digitálneho obsahu
 • Druh: Aktualizačné
  Názov: Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania
  Číslo rozhodnutia: 307/2010 – KV, v zozname poskytovateľov 315.
  Počet získaných kreditov: 6 vrátane ukončenia
  Rozsah: 14 hod. prezenčne, 6 hod. dištančne
  Obsah: zamerať sa na testovaciu metódu skúšania, ktorá sa postupne zavádza do škôl; praktické oboznámenie sa s hlasovacím systémom QClick a tvorba testov
 • Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné
  Názov: Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole
  Číslo a dátum rozhodnutia o akreditácii: 1210/2013 – KV, 15. mája 2013.
  Počet získaných kreditov: 10 kreditov – 8 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia
  Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná 40 hodín – z toho 30 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne
  Obsah vzdelávacieho programu: Obsahom vzdelávania je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike ovládania a následného využívania digitálnych technológií ako podporného prostriedku vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Na našej webovej stránke nájdete:
  - prihlášky k tomuto vzdelávaniu v dvoch formátoch pod názvom : Prihláška na VP_MUJ (.pdf) alebo Prihláška na VP_MUJ (.doc)
  - prihlášky na overenie profesijných kompetencií v dvoch formátoch pod názvom: Prihlaska-overeniePK_MUJ.pdf alebo Prihlaska-overenie-PK_MUJ.doc

  Pre bližšie informácie prosím kontaktujte:
  Mgr. Eva Mujkošová
  Bližšie informácie na: mujkosova@stiefel-eurocart.sk
  Mobil: 0903 469 870
  Tel.: 02/43 42 89 04
 • Overovanie profesijných kompetencií za podmienok stanovených zákonom a firmou Stiefel Eurocart s.r.o.
logo STIEFEL INTERACTIVE
© 2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.